11.4.20

De Pessah à Chavouot (03) saison 3 : psaume 103

Psaumes, 103 (Hébreu)
א לְ דָ וִ ד: בּ ָ רְ כִ י נַפְ שִׁ י, אֶ ת-יְ הוָה; וְ כָ ל-קְ רָ בַ י, אֶ ת-שֵׁ ם קָ דְ שׁ וֹ . ב בּ ָ רְ כִ י נַפְ שִׁ י,
אֶ ת-יְ הוָה; וְ אַ ל-תּ ִ שְׁ כְּ חִ י, כּ ָ ל-גְּ מוּ לָ יו. ג הַ סּ ֹלֵ חַ לְ כָ ל-עֲ וֹ נֵכִ י; הָ רֹפֵ א, לְ כָ ל-
ּ הַ גּ וֹ אֵ ל מִ שּ ַׁ חַ ת חַ יָיְ כִ י; הַ מְ עַ טּ ְ רֵ כִ י, חֶ סֶ ד וְ רַ חֲ מִ ים. ה הַ מּ ַ שְׂ בִּ יעַ
תּ ַ חֲ לוּ אָ יְ כִ י. ד
בּ ַ טּ וֹ ב עֶ דְ יֵךְ ; תּ ִ תְ חַ דּ ֵ שׁ כּ ַ נֶּשֶׁ ר נְ עוּ רָ יְ כִ י. ו עֹשֵׂ ה צְ דָ קוֹ ת יְ הוָה; וּ מִ שְׁ פּ ָ טִ ים,
לְ כָ ל-עֲ שׁוּ קִ ים. ז יוֹ דִ יעַ דְּ רָ כָ יו לְ מֹשֶׁ ה; לִ בְ נֵי יִ שְׂ רָ אֵ ל, עֲ לִ ילוֹ תָ יו. ח רַ חוּ ם וְ חַ נּ וּ ן
יְ הוָה; אֶ רֶ ךְ אַ פּ ַ יִ ם וְ רַ ב-חָ סֶ ד. ט לֹא-לָ נֶצַ ח יָרִ יב; וְ לֹא לְ עוֹ לָ ם יִ טּ וֹ ר. י לֹא
כַ חֲ טָ אֵ ינוּ , עָ שָׂ ה לָ נוּ ; וְ לֹא כַ עֲ וֹ נֹתֵ ינוּ , גָּמַ ל עָ לֵ ינוּ . יא כִּ י כִ גְ בֹהּ ַ שָׁ מַ יִ ם, עַ ל-הָ אָ רֶ ץ-
- גָּבַ ר חַ סְ דּ וֹ , עַ ל-יְ רֵ אָ יו. יב כִּ רְ חֹק מִ זְ רָ ח, מִ מּ ַ עֲ רָ ב-- הִ רְ חִ יק מִ מּ ֶ נּ וּ , אֶ ת-
פּ ְ שָׁ עֵ ינוּ . יג כְּ רַ חֵ ם אָ ב, עַ ל-בּ ָ נִ ים-- רִ חַ ם יְ הוָה, עַ ל-יְ רֵ אָ יו. יד כִּ י-הוּ א, יָדַ ע
יִ צְ רֵ נוּ ; זָכוּ ר, כִּ י-עָ פָ ר אֲ נָחְ נוּ . טו אֱנוֹ שׁ, כּ ֶ חָ צִ יר יָמָ יו; כְּ צִ יץ הַ שּ ָׂ דֶ ה, כּ ֵ ן יָצִ יץ.
טז כִּ י רוּ חַ עָ בְ רָ ה-בּ וֹ וְ אֵ ינֶנּ וּ ; וְ לֹא-יַכִּ ירֶ נּ וּ עוֹ ד מְ קוֹ מוֹ . יז וְ חֶ סֶ ד יְ הוָה, מֵ עוֹ לָ ם
וְ עַ ד-עוֹ לָ ם-- עַ ל-יְ רֵ אָ יו;וְ צִ דְ קָ תוֹ , לִ בְ נֵי בָ נִ ים. יח לְ שׁ ֹמְ רֵ י בְ רִ יתוֹ ; וּ לְ זֹכְ רֵ י
פִ קֻּ דָ יו, לַ עֲ שׂ וֹ תָ ם. יט יְ הוָה--בּ ַ שּ ָׁ מַ יִ ם, הֵ כִ ין כִּ סְ אוֹ ; וּ מַ לְ כוּ תוֹ , בּ ַ כּ ֹל מָ שָׁ לָ ה.
כ בּ ָ רְ כוּ יְ הוָה, מַ לְ אָ כָ יו:גִּ בּ ֹרֵ י כֹחַ , עֹשֵׂ י דְ בָ רוֹ ; לִ שְׁ מֹעַ , בְּ קוֹ ל דְּ בָ רוֹ . כא בּ ָ רְ כוּ
יְ הוָה, כּ ָ ל-צְ בָ אָ יו-- מְ שָׁ רְ תָ יו, עֹשֵׂ י רְ צוֹ נוֹ . כב בּ ָ רְ כוּ יְ הוָה, כּ ָ ל-מַ עֲ שָׂ יו-- בְּ כָ ל-
מְ קֹמוֹ ת מֶ מְ שַׁ לְ תּ וֹ ;בּ ָ רְ כִ י נַפְ שִׁ י, אֶ ת-יְ הוָה.Psaumes, 103 (Français) 1 De David. Bénis, mon âme, l’Eternel! Que tout mon être bénisse son saint nom! 2 Bénis, mon âme, l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits. 3 C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, guérit toutes tes souffrances; 4 délivre ta vie de l’abîme, te ceint comme d’une couronne de sa grâce et de sa clémence; 5 prodigue le bonheur à ton âge florissant, fait se renouveler ta jeunesse comme celle de l’aigle. 6 L’Eternel accomplit des œuvres de justice, maintient le bon droit en faveur de tous les opprimés. 7 Il fit connaître ses voies à Moïse, aux enfants d’Israël, ses hauts faits. 8 L’Eternel est clément et miséricordieux, tardif à la colère et plein de bienveillance. 9 Il ne récrimine pas sans fin, et son ressentiment n’est pas éternel. 10 Il n’a garde d’agir avec nous selon nos péchés, ni de nous rémunérer selon nos fautes. 11 Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa grâce est puissante pour ses adorateurs. 12 Autant l’Orient est éloigné de l’Occident, autant il éloigne de nous nos manquements. 13 Comme un père prend pitié de ses enfants, l’Eternel prend pitié de ceux qui le craignent; 14 car il connaît, lui, nos penchants, il se souvient que nous sommes poussière. 15 Le faible mortel, ses jours sont comme l’herbe; comme la fleur des champs, ainsi il fleurit. 16 Dès qu’un souffle passe sur lui, il n’est plus; la place qu’il occupait ne le reconnaît plus. 17 Mais la grâce du Seigneur dure d’éternité en éternité en faveur de ceux qui le craignent; sa bienveillance [s’étend] aux enfants des enfants 18 de ceux qui respectent son alliance, et se souviennent de ses préceptes pour les observer. 19 L’Eternel a établi son trône dans les cieux, et sa royauté domine sur toutes choses. 20 Bénissez l’Eternel, vous, ses anges, héros puissants, qui exécutez ses ordres, attentifs au son de sa parole. 21 Bénissez l’Eternel, vous, toutes ses armées, ses ministres, qui accomplissez ses volontés. 22 Bénissez l’Eternel, vous, toutes ses créatures, dans tous les lieux où s’étend son empire. Bénis, mon âme, l’Eternel!

Une version anglaise avec "du gratin" :


ou plus intime:


Traduction Louis Segond
 1. De David.
  Mon âme, bénis l’Éternel !
  Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom !
 2. Mon âme, bénis l’Éternel,
  et n’oublie aucun de ses bienfaits !
 3. C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
  qui guérit toutes tes maladies ;
 4. c’est lui qui délivre ta vie de la fosse,
  qui te couronne de bonté et de miséricorde ;
 5. c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse,
  qui te fait rajeunir comme l’aigle.
 6. L’Éternel fait justice,
  il fait droit à tous les opprimés.
 7. Il a manifesté ses voies à Moïse,
  ses œuvres aux enfants d’Israël.
 8. L’Éternel est miséricordieux et compatissant,
  lent à la colère et riche en bonté ;
 9. il ne conteste pas sans cesse,
  il ne garde pas sa colère à toujours ;
 10. il ne nous traite pas selon nos péchés,
  il ne nous punit pas selon nos iniquités.
 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
  autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent ;
 12. autant l’orient est éloigné de l’occident,
  autant il éloigne de nous nos transgressions.
 13. Comme un père a compassion de ses enfants,
  l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent.
 14. Car il sait de quoi nous sommes formés,
  il se souvient que nous sommes poussière.
 15. L’homme ! ses jours sont comme l’herbe,
  il fleurit comme la fleur des champs.
 16. Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus,
  et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus.
 17. Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent,
  et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants,
 18. pour ceux qui gardent son alliance,
  et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir.
 19. L’Éternel a établi son trône dans les cieux,
  et son règne domine sur toutes choses.
 20. Bénissez l’Éternel, vous ses anges,
  qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres,
  en obéissant à la voix de sa parole !
 21. Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées,
  qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté !
 22. Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres,
  dans tous les lieux de sa domination !
  Mon âme, bénis l’Éternel !

Mon extrait :
" c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse,
qui te fait rajeunir comme l’aigle."

Aucun commentaire:

Publier un commentaire