10.4.20

De Pessah à Chavouot (02) saison 3: Psaume 102

Psaumes, 102 (Hébreu)

 תּ ְ פִ לּ ָ ה, לְ עָ נִ י כִ י-יַעֲ טֹף-- וְ לִ פְ נֵי יְ הוָה, יִ שְׁ פּ ֹךְ שִׂ יחוֹ . ב יְ הוָה, שִׁ מְ עָ ה תְ פִ לּ ָ תִ י; וְ שַׁ וְ עָ תִ י, אֵ לֶ יךָ תָ בוֹ א. ג אַ ל-תּ ַ סְ תּ ֵ ר פּ ָ נֶיךָ , מִ מּ ֶ נִּ י-- בְּ יוֹ ם צַ ר-לִ י:הַ טּ ֵ ה-אֵ לַ י אָ זְ נֶךָ ; בְּ יוֹ ם אֶ קְ רָ א, מַ הֵ ר עֲ נֵנִ י. ד כִּ י-כָ לוּ בְ עָ שָׁ ן יָמָ י; וְ עַ צְ מוֹ תַ י, כְּ מוֹ קֵ ד נִ חָ רוּ . ּ הוּ כּ ָ ה-כָ עֵ שֶׂ ב וַיִ בַ שׁ לִ בִּ י: כִּ י-שָׁ כַ חְ תּ ִ י, מֵ אֲ כֹל לַ חְ מִ י. ו מִ קּ וֹ ל אַ נְ חָ תִ י-- ה דּ ָ בְ קָ ה עַ צְ מִ י, לִ בְ שָׂ רִ י. ז דּ ָ מִ יתִ י, לִ קְ אַ ת מִ דְ בּ ָ ר; הָ יִ יתִ י, כְּ כוֹ ס חֳ רָ בוֹ ת. ּ כּ ָ ל-הַ יוֹ ם, חֵ רְ פוּ נִ י אוֹ יְ בָ י; ח שָׁ קַ דְ תּ ִ י וָאֶ הְ יֶה-- כְּ צִ פּ וֹ ר, בּ וֹ דֵ ד עַ ל-גּ ָג. ט מְ הוֹ לָ לַ י, בִּ י נִ שְׁ בּ ָ עוּ . י כִּ י-אֵ פֶ ר, כּ ַ לּ ֶ חֶ ם אָ כָ לְ תִּ י; וְ שִׁ קֻּ וַי, בִּ בְ כִ י מָ סָ כְ תִּ י. יא מִ פּ ְ נֵי- זַעַ מְ ךָ וְ קִ צְ פּ ֶ ךָ -- כִּ י נְ שָׂ אתַ נִ י, וַתּ ַ שְׁ לִ יכֵ נִ י. יב יָמַ י, כְּ צֵ ל נָטוּ י; וַאֲ נִ י, כּ ָ עֵ שֶׂ ב אִ יבָ שׁ. יג וְ אַ תּ ָ ה יְ הוָה, לְ עוֹ לָ ם תּ ֵ שֵׁ ב; וְ זִ כְ רְ ךָ , לְ דֹר וָדֹר. יד אַ תּ ָ ה תָ קוּ ם, תּ ְ רַ חֵ ם ּצִ יוֹ ן: כִּ י-עֵ ת לְ חֶ נְ נָהּ , כִּ י-בָ א מוֹ עֵ ד. טו כִּ י-רָ צוּ עֲ בָ דֶ יךָ , אֶ ת-אֲ בָ נֶיהָ ; וְ אֶ ת- עֲ פָ רָ הּ , יְ חֹנֵנוּ . טז וְ יִ ירְ אוּ גוֹ יִ ם, אֶ ת-שֵׁ ם יְ הוָה; וְ כָ ל-מַ לְ כֵ י הָ אָ רֶ ץ, אֶ ת-כְּ בוֹ דֶ ךָ . ּ כִּ י-בָ נָה יְ הוָה צִ יוֹ ן-- נִ רְ אָ ה, בִּ כְ בוֹ דוֹ . יח פּ ָ נָה, אֶ ל-תּ ְ פִ לּ ַ ת הָ עַ רְ עָ ר; וְ לֹא- יז בָ זָה, אֶ ת-תּ ְ פִ לּ ָ תָ ם. יט תּ ִ כּ ָ תֶ ב זֹאת, לְ דוֹ ר אַ חֲ רוֹ ן; וְ עַ ם נִ בְ רָ א, יְ הַ לּ ֶ ל-יָהּ . כ כִּ י- הִ שְׁ קִ יף, מִ מְּ רוֹ ם קָ דְ שׁוֹ ; יְ הוָה, מִ שּ ָׁ מַ יִ ם אֶ ל-אֶ רֶ ץ הִ בִּ יט. כא לִ שְׁ מֹעַ , אֶ נְ קַ ת אָ סִ יר; ּ לְ סַ פּ ֵ ר בְּ צִ יוֹ ן, שֵׁ ם יְ הוָה; וּ תְ הִ לּ ָ תוֹ , בִּ ירוּ שָׁ לִָ ם. לְ פַ תּ ֵ חַ , בְּ נֵי תְ מוּ תָ ה. כב כג בְּ הִ קָּ בֵ ץ עַ מּ ִ ים יַחְ דּ ָ ו; וּ מַ מְ לָ כוֹ ת, לַ עֲ בֹד אֶ ת-יְ הוָה. כד עִ נָּה בַ דּ ֶ רֶ ךְ כחו (כּ ֹחִ י); קִ צּ ַ ר יָמָ י. כה אֹמַ ר--אֵ לִ י, אַ ל תּ ַ עֲ לֵ נִ י בּ ַ חֲ צִ י יָמָ י: בְּ דוֹ ר דּ וֹ רִ ים שְׁ נוֹ תֶ יךָ . כו לְ פָ נִ ים, הָ אָ רֶ ץ יָסַ דְ תּ ָ ; וּ מַ עֲ שֵׂ ה יָדֶ יךָ שָׁ מָ יִ ם. כז הֵ מּ ָ ה, יֹ אבֵ דוּ -- וְ אַ תּ ָ ה תַ עֲ מֹד:וְ כֻ לּ ָ ם, כּ ַ בּ ֶ גֶד יִ בְ לוּ ; כּ ַ לְּ בוּ שׁ תּ ַ חֲ לִ יפֵ ם וְ יַחֲ לֹפוּ . כח וְ אַ תּ ָ ה-הוּ א; וּ שְׁ נוֹ תֶ יךָ , לֹא יִ תּ ָ מּ וּ . כט בְּ נֵי-עֲ בָ דֶ יךָ יִ שְׁ כּ וֹ נוּ ; וְ זַרְ עָ ם, לְ פָ נֶיךָ יִ כּ וֹ ן.
Psaumes, 102 (Français) 1 Prière d’un malheureux qui se sent défaillir et répand sa plainte devant l’Eternel. 2 Eternel, écoute de grâce ma prière; que ma supplication vienne jusqu’à toi. 3 Ne me dérobe pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille; lorsque je t’invoque, exauce-moi sans retard. 4 Car mes jours se consument dans la fumée, et mes os sont brûlants comme un brasier. 5 Mon cœur est flétri, desséché comme l’herbe, car j’ai oublié de manger mon pain. 6 A force de pousser des gémissements, mes os sont collés à ma chair. 7 Je ressemble au pélican du désert, je suis devenu pareil au hibou des ruines. 8 Je souffre d’insomnie, et suis comme un passereau solitaire sur le toit. 9 Tous les jours mes ennemis m’insultent; ceux qui sont en rage contre moi font de mon nom une malédiction. 10 Car j’ai mangé des cendres comme du pain; à mon breuvage j’ai mêlé mes larmes, 11 à cause de ta colère et de ton irritation, puisque tu m’as soulevé et lancé au loin. 12 Mes jours sont comme une ombre qui s’allonge, et moi, comme l’herbe, je me dessèche. 13 Mais toi, Eternel, tu trônes à jamais, et ton nom dure de génération en génération. 14 Tu te lèveras, tu prendras Sion en pitié, car il est temps de lui faire grâce: l’heure est venue! 15 Car tes serviteurs affectionnent ses pierres, et ils chérissent jusqu’à sa poussière. 16 Alors les peuples révéreront le nom de l’Eternel, tous les rois de la terre ta gloire. 17 Car l’Eternel rebâtit Sion, il s’y manifeste dans sa majesté. 18 Il se tourne vers la prière du pauvre dénudé, il ne dédaigne pas ses invocations. 19 Que cela soit consigné par écrit pour les générations futures, afin que le peuple à naître loue l’Eternel! 20 Parce qu’il abaisse ses regards de sa hauteur sainte, parce que l’Eternel, du haut du ciel, a les yeux ouverts sur la terre, 21 pour entendre les soupirs des captifs, pour briser les liens de ceux qui sont voués à la mort. 22 De la sorte on publiera, dans Sion, le nom de l’Eternel, et ses louanges dans Jérusalem, 23 lorsque les nations à l’envi s’y rassembleront, et les empires pour adorer l’Eternel. 24 Il a épuisé, dans la marche, ma vigueur, il a abrégé mes jours. 25 "Mon Dieu, disais-je, ne m’enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années embrassent toutes les générations. 26 Jadis tu as fondé la terre, et les cieux sont l’œuvre de tes mains. 27 Ils périront, eux, mais toi, tu subsisteras; ils s’useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils passeront, 28 mais toi, tu restes toujours le même, et tes années ne prendront pas fin. 29 Les fils de tes serviteurs demeureront, et leur postérité sera affermie devant toi.


Traduction Louis Segond
 1. Prière d’un malheureux, lorsqu’il est abattu et qu’il répand sa plainte devant l’Éternel.
 2. Éternel, écoute ma prière,
  et que mon cri parvienne jusqu’à toi !
 3. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse !
  Incline vers moi ton oreille quand je crie !
  Hâte-toi de m’exaucer !
 4. Car mes jours s’évanouissent en fumée,
  et mes os sont enflammés comme un tison.
 5. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l’herbe ;
  j’oublie même de manger mon pain.
 6. Mes gémissements sont tels
  que mes os s’attachent à ma chair.
 7. Je ressemble au pélican du désert,
  je suis comme le chat-huant des ruines ;
 8. je n’ai plus de sommeil, et je suis
  comme l’oiseau solitaire sur un toit.
 9. Chaque jour mes ennemis m’outragent,
  et c’est par moi que jurent mes adversaires en fureur.
 10. Je mange la poussière au lieu de pain,
  et je mêle des larmes à ma boisson,
 11. à cause de ta colère et de ta fureur ;
  car tu m’as soulevé et jeté au loin.
 12. Mes jours sont comme l’ombre à son déclin,
  et je me dessèche comme l’herbe.
 13. Mais toi, Éternel ! tu règnes à perpétuité,
  et ta mémoire dure de génération en génération.
 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion ;
  car le temps d’avoir pitié d’elle,
  le temps fixé est à son terme ;
 15. car tes serviteurs en aiment les pierres,
  ils en chérissent la poussière.
 16. Alors les nations craindront le nom de l’Éternel,
  et tous les rois de la terre ta gloire.
 17. Oui, l’Éternel rebâtira Sion,
  il se montrera dans sa gloire.
 18. Il est attentif à la prière du misérable,
  il ne dédaigne pas sa prière.
 19. Que cela soit écrit pour la génération future,
  et que le peuple qui sera créé célèbre l’Éternel !
 20. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté ;
  du haut des cieux l’Éternel regarde sur la terre,
 21. pour écouter les gémissements des captifs,
  pour délivrer ceux qui vont périr,
 22. afin qu’ils publient dans Sion le nom de l’Éternel,
  et ses louanges dans Jérusalem,
 23. quand tous les peuples s’assembleront,
  et tous les royaumes, pour servir l’Éternel.
 24. Il a brisé ma force dans la route,
  il a abrégé mes jours.
 25. Je dis : Mon Dieu, ne m’enlève pas au milieu de mes jours,
  toi, dont les années durent éternellement !
 26. Tu as anciennement fondé la terre,
  et les cieux sont l’ouvrage de tes mains.
 27. Ils périront, mais tu subsisteras ;
  ils s’useront tous comme un vêtement ;
  tu les changeras comme un habit, et ils seront changés.
 28. Mais toi, tu restes le même,
  et tes années ne finiront point.
 29. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays,
  et leur postérité s’affermira devant toi.

Mon extrait :
" Je ressemble au pélican du désert,
je suis comme le chat-huant des ruines ;"

Aucun commentaire:

Publier un commentaire