23.5.19

De Pessah à Chavouot (33) : psaume 83

Psaumes, 83 (Hébreu)
אִׁשירִמְזמֹורְלָאָסף. בֱאלִֹהיםַאל-ֳּדִמי-ָלְך; ַאל-ֶּתֱחַרׁשְוַאל-ִּתְׁשקֹטֵאל. גִּכי- ִה ּנ ֵ ה א ֹו ְי ֶב י ָך , י ֶ ֱה ָמ י ּו ן ; ּו ְמ ַ ׂש ְנ ֶא י ָך , ָנ ְ ׂש א ּו ר ֹ א ׁש . ד ַע ל - ַע ּ ְמ ָך , ַי ֲע ִר י מ ּו ס ֹו ד ; ְוִיְתָיֲעצּו, ַעל-ְצפּוֶניָך. ה ָאְמרּו--ְלכּו, ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי; ְולֹא-ִיָזֵּכר ֵׁשם-ִיְׂשָרֵאל עֹוד. ו ִּכי נֹו ֲעצּו ֵלב ַי ְח ָּדו; ָע ֶלי ָך, ְּב ִרית ִי ְכרֹתּו. ז ָא ֳה ֵלי ֱאדֹום, ְוִי ְׁש ְמ ֵעא ִלים; מֹו ָאב ְו ַהְג ִרים. ח ְּג ָבל ְו ַע ּמֹון, ַו ֲע ָמ ֵלק; ְּפ ֶל ֶׁשת, ִעם-ֹי ְׁש ֵבי צֹור. ט ַּגם- ַא ּׁשּור, ִנ ְל ָו ה ִע ּ ָמ ם ; ָה י ּו ְז ר ֹו ַע ִל ְב ֵנ י - ל ֹו ט ֶס ָל ה . י ֲע ֵ ׂש ה - ָל ֶה ם ְ ּכ ִמ ְד ָי ן ; ְ ּכ ִס י ְס ָר א ְכ ָי ִב י ן , ְּבַנַחל ִקי ׁשֹון. יאִנְׁשְמדּו ְבֵעין-ּדֹאר; ָהיּו ּדֶֹמן, ָלֲאָדָמה. יב ִׁשיֵתמֹו ְנִדיֵבימֹו, ּ ְכ ע ֹ ֵר ב ְו ִכ ְז ֵא ב ; ּו ְכ ֶז ַב ח ּו ְכ ַצ ְל ֻמ ּ ָנ ע , ּ ָכ ל - ְנ ִס י ֵכ י מ ֹו . י ג ֲא ֶ ׁש ר ָא ְמ ר ּו , ִנ י ְר ָ ׁש ה ּ ָל נ ּו - - ֵא ת , ְנ א ֹו ת ֱא ל ֹ ִה י ם . י ד ֱא ל ֹ ַה י , ִ ׁש י ֵת מ ֹו ַכ ּ ַג ְל ּ ַג ל ; ּ ְכ ַק ׁש , ִל ְפ ֵנ י - ר ּו ַח . ט ו ּ ְכ ֵא ׁש ּ ִת ְב ַע ר - ָי ַע ר ; ּו ְכ ֶל ָה ָב ה , ּ ְת ַל ֵה ט ָה ִר י ם . ט ז ּ ֵכ ן , ּ ִת ְר ּ ְד ֵפ ם ּ ְב ַס ֲע ֶר ָך ; ּו ְב ס ּו ָפ ְת ָך ְת ַב ֲה ֵל ם . י ז ַמ ּ ֵל א ְפ ֵנ י ֶה ם ָק ל ֹו ן ; ִו י ַב ְק ׁש ּו ִ ׁש ְמ ָך ְי ה ָו ה . י ח ֵי ב ֹ ׁש ּו ְו ִי ּ ָב ֲה ל ּו ֲע ֵד י - ַע ד ; ְו ַי ְח ּ ְפ ר ּו
ְו ֹי א ֵב ד ּו . י ט ְו ֵי ְד ע ּו - - ּ ִכ י - ַא ּ ָת ה ִ ׁש ְמ ָך ְי ה ָו ה ְל ַב ּ ֶד ָך : ֶע ְל י ֹו ן , ַע ל - ּ ָכ ל - ָה ָא ֶר ץ . 
Traduction du rabbinat :
Psaumes, 83 (Français)
1 Cantique. Psaume d’Assaph. 2 O Dieu, n’arrête plus ton action, ne garde pas le silence, ne reste pas en repos, ô Tout-Puissant! 3 Car voilà tes ennemis qui s’agitent en tumulte, et tes adversaires qui lèvent la tête. 4 Contre ton peuple ils ourdissent des complots; ils se concertent contre ceux que tu protèges. 5 Ils disent: "Allons, rayons-les du nombre des nations; que le nom d’Israël ne soit plus mentionné!" 6 Car, d’un commun accord, ils prennent des résolutions, contre toi ils font un pacte: 7 les tentes d’Edom et les Ismaélites, Moabites et Hagrites, 8 Ghebal, Ammon et Amalec, les Philistins ainsi que les habitants de Tyr; 9 Achour aussi se joint à eux; ils prêtent main-forte aux fils de Loth. Sélah! 10 Traite-les comme tu as traité Madian, Sisara et Jabin près du torrent de Kison, 11 qui furent anéantis à Endor, couchés sur le sol comme du fumier. 12 Rends leur noble pareille à Oreb et à Zeêb, et tous leurs princes, pareils à Zébah et Çalmouna, 13 car ils ont dit: "Emparons-nous des demeures de Dieu." 14 Mon Dieu, fais d’eux comme un tourbillon de poussière, comme du chaume emporté par le vent. 15 De même que le feu dévore les forêts, que la flamme embrase les montagnes, 16 ainsi pourchasse-les par ta tempête, jette-les dans une fuite éperdue par ton ouragan. 17 Couvre leur visage d’opprobre, pour qu’ils recherchent ton nom, ô Eternel. 18 Qu’ils soient confondus, terrifiés à jamais, saisis de honte et perdus. 19 Qu’ils reconnaissent ainsi que toi seul as nom Eternel, que tu es le Maître suprême de toute la terre. Traduction Louis Segond
 1. Cantique. Psaume d’Asaph.
 2. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence !
  Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu !
 3. Car voici, tes ennemis s’agitent,
  ceux qui te haïssent lèvent la tête.
 4. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruse,
  et ils délibèrent contre ceux que tu protèges.
 5. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations,
  et qu’on ne se souvienne plus du nom d’Israël !
 6. Ils se concertent tous d’un même cœur,
  ils font une alliance contre toi ;
 7. les tentes d’Édom et les Ismaélites,
  Moab et les Hagaréniens,
 8. Guebal, Ammon, Amalek,
  les Philistins avec les habitants de Tyr ;
 9. l’Assyrie aussi se joint à eux,
  elle prête son bras aux enfants de Lot.:Pause
 10. Traite-les comme Madian,
  comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kison !
 11. Ils ont été détruits à En-Dor,
  ils sont devenus du fumier pour la terre.
 12. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeeb,
  et tous leurs princes comme Zébach et Tsalmunna !
 13. Car ils disent : Emparons-nous
  des demeures de Dieu !
 14. Mon Dieu ! rends-les semblables au tourbillon,
  au chaume qu’emporte le vent,
 15. au feu qui brûle la forêt,
  à la flamme qui embrase les montagnes !
 16. Poursuis-les ainsi de ta tempête,
  et fais-les trembler par ton ouragan !
 17. Couvre leur face d’ignominie,
  afin qu’ils cherchent ton nom, ô Éternel !
 18. Qu’ils soient confus et épouvantés pour toujours,
  qu’ils soient honteux et qu’ils périssent !
 19. Qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel,
  tu es le Très-Haut sur toute la terre !

Mon extrait : d'actualité :
"Allons, rayons-les du nombre des nations; que le nom d’Israël ne soit plus mentionné!" Car, d’un commun accord, ils prennent des résolutions, contre toi ils font un pacte"

Aucun commentaire:

Publier un commentaire