5.5.19

De Pessah à Chavouot (16) : Psaume 66


Psaumes, 66 (Hébreu)
א ַל ְמ ַנ ּ ֵצ ַח , ִ ׁש י ר ִמ ְז מ ֹו ר : ָה ִר י ע ּו ֵל א ל ֹ ִה י ם , ּ ָכ ל - ָה ָא ֶר ץ . ב ַז ּ ְמ ר ּו ְכ ב ֹו ד - ְ ׁש מ ֹו ; ִ ׂש י מ ּו ָכ ב ֹו ד , ּ ְת ִה ּ ָל ת ֹו . ג ִא ְמ ר ּו ֵל א ל ֹ ִה י ם , ַמ ה - ּנ ֹו ָר א ַמ ֲע ֶ ׂש י ָך ; ּ ְב ר ֹ ב ֻע ְז ּ ָך , ְי ַכ ֲח ׁש ּו ְל ָך א ֹ ְי ֶב י ָך . ד ּ ָכ ל - ָה ָא ֶר ץ , ִי ְ ׁש ּ ַת ֲח ו ּו ְל ָך - - ִו י ַז ּ ְמ ר ּו - ָל ְך ; ְי ַז ּ ְמ ר ּו ִ ׁש ְמ ָך ֶס ָל ה . ה ְלכּו ּו ְר א ּו , ִמ ְפ ֲע ל ֹו ת ֱא ל ֹ ִה י ם ; נ ֹו ָר א ֲע ִל י ָל ה , ַע ל - ּ ְב ֵנ י ָא ָד ם . ו ָה ַפ ְך ָי ם , ְל ַי ּ ָב ָ ׁש ה - - ַּבָּנָהר, ַיַעְברּו ְבָרֶגל; ָׁשם, ִנְׂשְמָחה-ּבֹו. זמֵֹׁשל ִּבְגבּוָרתֹו,עֹוָלם-- ֵע י ָנ י ו , ַּבּגֹוִים ִּתְצֶּפיָנה;ַהּסֹוְרִרים, ַאל-ירימו)ָירּומּו( ָלמֹו ֶסָלה. ח ָּבְרכּו ַעִּמים ֱא ל ֹ ֵה י נ ּו ; ְו ַה ְ ׁש ִמ י ע ּו , ק ֹו ל ּ ְת ִה ּ ָל ת ֹו . ט ַה ּ ָ ׂש ם ַנ ְפ ֵ ׁש נ ּו , ּ ַב ַח ִ ּי י ם ; ְו ל ֹ א - ָנ ַת ן ַל ּמ ֹו ט ַרְג ֵלנּו. י ִּכי- ְב ַחְנ ָּתנּו ֱאלֹ ִהים; ְצ ַר ְפ ָּתנּו, ִּכ ְצ ָרף- ָּכ ֶסף. יא ֲה ֵבא ָתנּו ַב ְּמצּו ָדה; ַ ׂש ְמ ּ ָת מ ּו ָע ָק ה ְב ָמ ְת ֵנ י נ ּו . י ב ִה ְר ּ ַכ ְב ּ ָת ֱא נ ֹו ׁש , ְל ר ֹ א ֵ ׁש נ ּו : ּ ָב א נ ּו - ָב ֵא ׁש ּו ַב ּ ַמ ִי ם ; ַוּתֹוִציֵאנּו,ָלְרָוָיה. יגָאבֹואֵביְתָךְבעֹולֹות; ֲאַׁשֵּלםְלָךְנָדָרי. ידֲאֶׁשר-ָּפצּו ְ ׂש ָפ ָת י ; ְו ִד ּ ֶב ר - ּ ִפ י , ּ ַב ּ ַצ ר - ִל י . ט ו ע ֹ ל ֹו ת ֵמ י ִח י ם ַא ֲע ֶל ה - ּ ָל ְך , ִע ם - ְק ט ֹ ֶר ת ֵא י ִל י ם ; ֶא ֱע ֶ ׂש ה ָב ָק ר ִע ם - ַע ּת ּו ִד י ם ֶס ָל ה . ט ז ְל כ ּו - ִ ׁש ְמ ע ּו ַו ֲא ַס ּ ְפ ָר ה , ּ ָכ ל - ִי ְר ֵא י ֱאלִֹהים: ֲאֶׁשרָעָׂשהְלַנְפִׁשי. יזֵאָליוִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם,ַּתַחתְלׁשֹוִני. יחָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי-- לֹא ִיְׁשַמע ֲאדָֹני. יט ָאֵכן, ָׁשַמע ֱאלִֹהים; ִהְקִׁשיב, ְּבקֹול
ּ ְת ִפ ּ ָל ִת י . כ ּ ָב ר ּו ְך ֱא ל ֹ ִה י ם - - ֲא ֶ ׁש ר ל ֹ א - ֵה ִס י ר ּ ְת ִפ ּ ָל ִת י ְו ַח ְס ּד ֹו , ֵמ ִא ּ ִת י . Traduction du rabbinat :
Psaumes, 66 (Français)
1 Au chef des chantres. Cantique. Psaume. Que toute la terre acclame Dieu! 2 Chantez la gloire de son nom, faites de ses louanges un tribut d’honneur. 3 Dites à Dieu: "Que tes œuvres sont prodigieuses! A cause de ta toute-puissance tes ennemis rampent devant toi; 4 la terre entière se prosterne à tes pieds, entonne tes louanges, célèbre ton nom." Sélah! 5 Venez et contemplez les hauts faits de Dieu! Merveilleuse est son action sur les fils de l’homme. 6 Il change la mer en terre ferme, à travers le fleuve on marche à pied sec; dès lors nous mîmes notre joie en lui. 7 Il règne éternellement dans sa force, ses regards observent les nations: que les rebelles ne portent pas le front haut! Sélah! 8 Nations, bénissez notre Dieu, faites retentir le bruit de ses louanges! 9 Il nous a gratifiés de la vie, et n’a pas laissé nos pieds chanceler. 10 Car tu nous as éprouvés, ô notre Dieu, jetés au creuset comme on fait de l’argent. 11 Tu nous avais amenés dans un filet, tu avais chargé nos reins d’un pesant fardeau, 12 courbé notre tête sous le joug des gens. Nous avions passé par le feu et par l’eau; mais tu nous as remis dans l’abondance. 13 Je me présenterai dans ta maison avec des holocaustes, pour m’acquitter envers toi de tous mes vœux, 14 que mes lèvres ont exprimés, qu’au cours de ma détresse ma bouche a formulés. 15 Je t’offrirai des [brebis] grasses comme holocaustes, avec la fumée des béliers; j’immolerai des taureaux ainsi que des boucs. Sélah! 16 Venez et écoutez: Je veux raconter, ô vous tous qui craignez Dieu, ce qu’il a fait en ma faveur! 17 A pleine bouche je l’avais invoqué, il se trouvait exalté par mes lèvres. 18 Si, dans mon cœur, j’avais eu en vue l’iniquité, Dieu ne m’eût pas entendu. 19 Eh bien! Dieu a entendu; il a été attentif aux accents de ma prière. 20 Loué soit Dieu qui n’a pas repoussé ma prière, et ne m’a pas retiré sa grâce! 


Traduction Louis Segond
 1. Au chef des chantres. Cantique. Psaume.
  Poussez vers Dieu des cris de joie,
  vous tous, habitants de la terre !
 2. Chantez la gloire de son nom,
  célébrez sa gloire par vos louanges !
 3. Dites à Dieu : Que tes œuvres sont redoutables !
  À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent.
 4. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur ;
  elle chante ton nom.:Pause
 5. Venez et contemplez les œuvres de Dieu !
  Il est redoutable quand il agit sur les fils de l’homme.
 6. Il changea la mer en une terre sèche,
  on traversa le fleuve à pied :
  Alors nous nous réjouîmes en lui.
 7. Il domine éternellement par sa puissance,
  ses yeux observent les nations :
  Que les rebelles ne s’élèvent pas !:Pause
 8. Peuples, bénissez notre Dieu,
  faites retentir sa louange !
 9. Il a conservé la vie à notre âme,
  et il n’a pas permis que notre pied chancelât.
 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu !
  Tu nous as fait passer au creuset comme l’argent.
 11. Tu nous as amenés dans le filet,
  tu as mis sur nos reins un pesant fardeau,
 12. tu as fait monter des hommes sur nos têtes ;
  nous avons passé par le feu et par l’eau.
  Mais tu nous en as tirés pour nous donner l’abondance.
 13. J’irai dans ta maison avec des holocaustes,
  j’accomplirai mes vœux envers toi :
 14. Pour eux mes lèvres se sont ouvertes,
  et ma bouche les a prononcés dans ma détresse.
 15. Je t’offrirai des brebis grasses en holocauste,
  avec la graisse des béliers ;
  je sacrifierai des brebis avec des boucs.:Pause
 16. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai
  ce qu’il a fait à mon âme.
 17. J’ai crié à lui de ma bouche,
  et la louange a été sur ma langue.
 18. Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur,
  le Seigneur ne m’aurait pas exaucé.
 19. Mais Dieu m’a exaucé,
  il a été attentif à la voix de ma prière.
 20. Béni soit Dieu,
  qui n’a pas rejeté ma prière,
  et qui ne m’a pas retiré sa bonté !


Mon extrait : "
 1. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai
  ce qu’il a fait à mon âme.
 "

Aucun commentaire:

Publier un commentaire